Politika : Uprava/Samouprava

14.3.2019. u 6:50
Prikaza: 918
|
Autor: DZ/SBplus

Za izgradnju poduzetničke zone

Od 1993. Vlada nije Gradu darovala ni jedan metar zemljišta

Slavonski Brod : Od 1993. Vlada nije Gradu darovala ni jedan metar zemljišta(Foto: DZ)

Vlada RH ne samo da nije darovala niti jedan kvadratni metar zemljišta za potrebe formiranja poduzetničke zone u Slavonskom Brodu već nije niti obeštetila Grad za oduzeto zemljište u Luci Brod.

SLAVONSKI BROD - Vlada Republike Hrvatske je 7. veljače 2019. godine, na svojoj 142. sjednici, donijela Odluku o pokretanju postupka prodaje nekretnina u Slavonskom Brodu (k.o. Brodski Varoš) ukupne površine 856.854 četvorna metra (85 hektara) s početnom cijenom od 36.500.000,00 kn. Odlučeno je kako će se navedene nekretnine prodati javnim prikupljanjem ponuda, o čemu će se objaviti oglas u jednom od visoko tiražnih dnevnih listova.

Nakon informacije da je Vlada donijela odluku o prodaji 85 hektara zemljišta, Grad Slavonski Brod je 12. veljače objavio informaciju kako je gradonačelnik Mirko Duspara uputio dopis predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću i ministru državne imovine Goranu Mariću, zamolivši ih da prilikom prodaje ovog zemljišta osiguraju gospodarski razvoj Slavonskog Broda.

Što je gradonačelnik Duspara pisao predsjedniku Vlade Plenkoviću?

 - Budući da Grad zbog svog geografskog položaja nema mogućnosti daljnjeg industrijsko-geografskog širenja obzirom na položaj rijeke Save te već postojećih poslovnih zona susjednih općina sa istočne strane Grada te da Grad zbog vlastite financijske situacije nije u mogućnosti stjecanja dodatnih površina i infrastrukture za razvitak industrijske proizvodnje, očuvanje gospodarske funkcije predmetnih Nekretnina još je važnije za povećanje zaposlenih kako u samom Gradu tako i u regiji koja je posebno pogođena iseljavanjem radno sposobnih, mladih ljudi. Napominjemo kako je Grad, obzirom na značaj i važnost Nekretnina, već prethodno uputio Ministarstvu državne imovine odnosno njegovom predniku Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom zahtjev za zamjenom za nekretnine na području Luke Slavonski Brod, a kojem zahtjevu nikada nije udovoljeno niti je Grad za isti ikada bio obeštećen te je potom istom uputio i zahtjev za darovanje nekretnine Gradu koji također nikada nije bio realiziran, iako je Vlada Republike Hrvatske drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pružala potrebnu državnu zaštitu te prihvatila njihove zahtjeve za darovanjem nekretnina koje su za njih bile od gospodarske ili socijalne važnosti.

"Grad je već prethodno uputio Ministarstvu državne imovine, odnosno njegovom predniku Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, zahtjev za zamjenom za nekretnine na području Luke Slavonski Brod, a kojem zahtjevu nikada nije udovoljeno niti je Grad za isti ikada bio obeštećen te je potom istom uputio i zahtjev za darovanje nekretnine Gradu koji također nikada nije bio realiziran."

- Želimo istaknuti kako je sasvim nespomo da je u predmetnom slučaju riječ o nekretninama koje su u vlasništvu Republike Hrvatske te kojima kao takvima Vlada Republike Hrvatske ima punopravno pravo raspolaganja sukladno čl. 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske te sukladno čl. 39. Zakona o upravljanju državnom imovinom kojim je određeno da se nekretninama u vlasništvu RH može raspolagati javnim natječajem ili neposrednom pogodbom. Međutim, napominjemo kako smo stava da Grad ima, sukladno čl. 3. Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu RH (NN 95/18) kojim je propisano da se nekretnine u vlasništvu RH mogu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave darovati u svrhu ostvarenja projekata koji su od osobitog značenja za gospodarski razvoj, poput izgradnje poduzetničkih zona te realizacije strateških investicijskih projekata od šireg značaja za RH i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te koji su kao takvi utvrđeni od strane nadležnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, potpuno pravno utemeljeni legitimni interes za stjecanje predmetnih Nekretnina, a sve iz razloga gospodarske, prometne i poslovne važnosti koju Nekretnine imaju za Grad.

- Kao što je već ranije navedeno, predmetne Nekretnine zbog svoje veličine, zemljopisnog položaja, blizine gospodarske i prometne infrastrukture imaju značajan strateško-proizvodni potencijal za izgradnju proizvodnih pogona te razvitak poduzetničke zone uz stvaranje novih radnih mjesta te poticanje zapošljavanja, što je upravo legitimna pravna osnova za darovanje sukladno prethodno navedenoj Uredbi.

- Slijedom svega prethodno navedenog, ovim putem ljubazno molimo da se prilikom provedbe javnog natječaja prodaje Nekretnina, u vidu raskidnih klauzula ili drugih jamstava, osigura da budući vlasnik Nekretnina iste koristi na način da se ostvari njezin gospodarski potencijal te potakne razvoj industrijske proizvodnje i stvaranje novih radnih mjesta, što bi bilo od obostranog kako lokalnog tako i državnog interesa.

Ministarstvo državne imovine raspisalo natječaj 16. veljače, bez raskidne klauzule

Ministarstvo državne imovine objavilo je u Jutarnjem listu 16. veljače javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Slavonskom Brodu. Ministarstvo nije poslušalo gradonačelnika Dusparu i u natječaj nije ugradilo raskidnu kaluzulu niti bilo kakve druge uvjete i jamstva koja osiguravaju ostvarivanje gospodarskog potencijala grada Slavonskog Broda.

Nekretnina je označena kao zk.č.br. 2321, površine 122.893 m2 , zk.č.br. 2322, površine 211.311 m2 , zk.č.br. 2323, površine 193.068 m2 , zk.č.br. 2324, površine 174.026 m2 i zk.č.br. 2325, površine 155.556 m2 , ukupne površine 856.854 m2 , sve upisane u z.k.ul. 5751, k.o. Brodski Varoš, Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod.
  • Prema PPUG Slavonski Brod i UPU Proizvodno - poslovne zone „Jelas” - gospodarska - proizvodno - poslovna zona Zapad, zemljište se nalazi unutar zone poslovno - proizvodne namjene.
  • Obilježja zemljišta: Pristup nekretnini - dobar, Prometna povezanost - vrlo dobra, Parkiranje - dobro
  • Rok za podnošenje ponuda je 18. ožujka 2019. do 10 sati. Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "Viđeno - kupljeno”


Jedno od danas najvećih i najatraktivnijih građevinskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ide na prodaju, putem istoga natječaja, pod jednakim uvjetima kao i građevinsko zemljište od 1.050. m2 u Općini Punitovci ili građevinsko zemljište u Općini Polača od 600 m2. 

Od 1993. do danas, Vlada RH nije darovala Gradu niti jedan kvadratni metar zemljišta za izgradnju poduzetničke zone

Provjerili smo u gradskoj upravi Grada Slavonskog Broda koliko je od 1993. godine Grad Slavonski Brod dobio na poklon nekretnina (poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta, zgrada, vojarni…) od Republike Hrvatske, koje su to nekretnine  te u koju svrhu su darovane? Naglasak je bio na zemljištima za potrebe formiranja gospodarskih zona.

- Prema Odluci Ministarstva obrane Klasa: 371-01/93-03-26, Urbroj: 512-25-05-93-16 od 28. rujna 1993. godine odobreno je ustupanje Vojarne „Tvrđava" sa zgradama i objektima gradu Slavonskom Brodu, a sastojalo se od k.č.br. 2415/1, 2415/6 i 2415/7, sve k.o. Slavonski Brod. U naravi navedene nekretnine danas predstavljaju spomenik nulte kategorije i znamenitost Slavonskog Broda, odnosno Tvrđavu Brod, piše u odgovoru Grada na upit SBplus-a. 

Dakle prema informaciji koju smo dobili iz gradske uprave, Vlada Republike Hrvatske nije Gradu Slavonskom Brodu darovala niti jedan kvadratni metar zemljišta za potrebe izgradnje poduzetničkie zone na području Grada Slavonskog Broda.

Vlada RH ne samo da nije darovala niti jedan kvadratni metar zemljišta za potrebe formiranja poduzetničke zone u Slavonskom Brodu već, prema riječima gradske uprave, nije niti obeštetila Grad za oduzeto zemljište u Luci Brod.

Pravni temelj za obeštećenje Grada za oduzeto zemljište u Luci Brod

- Uredbom Vlade Republike Hrvatske o određivanju lučkog područja Luke Slavonski Brod od 8. svibnja 2003. godine u lučko područje određene su i nekretnine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda ukupne površine 48.820 m². Odlukom Vlade iz 2006. godine predviđen je prijenos nekretnina iz k.o. Gromačnik, ukupne površine 119.978 m² na Grad Slavonski Brod u ime naknade za nekretnine određene za potrebe Luke Brod.Navedene nekretnine ipak nisu dodijeljene Gradu nego ih je Republika Hrvatska darovala Općini Sibinj za izgradnju poslovne zone, a Grad Slavonski Brod se od tada obraćao nadležnim institucijama sa zamolbama za dodjelom zemljišta.

"Grad se dopisima obratio Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, kao i Hrvatskim vodama po pitanju obeštećenja, međutim očitovanja koja smo od istih zaprimili daju različita tumačenja."

- Zanimljivo je za napomenuti da su općine Klakar i Gornja Vrba za oduzeta zemljišta za područje Luke Brod obeštećene, temeljem Ugovora sklopljenog 29. ožujka 2006. godine, odnosno dobile su zamjenska zemljišta, dok Grad Slavonski Brod nikada nije zaprimio niti naknadu niti zamjensko zemljište, čime je doveden u nejednak položaj u odnosu na općine. Unatoč dopisima Grada, nikada nije izvršena zamjena nekretnina, nego su predmetne čestice na području Luke Brod Gradu oduzete 2011. godine  temeljem Potvrda Hrvatskih voda kojima se iste proglašavaju javnim vodnim dobrom. Međutim, Zakon o vodama propisuje da vanjsku granicu uređenog i neuređenog inundacijskog područja utvrđuje Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo na prijedlog Hrvatskih voda i da se granice inundacijskog područja ucrtavaju u katastarske planove i planove prostornog uređenja.

- Činjenica je da granice inundacijskog područja za čestice koje su oduzete Gradu nisu bile određene, niti označene u prostornim planovima i da su se iste proizvoljno određivale potvrdama Hrvatskih voda, proglašavajući tako javnim vodnim dobrom, mimo Zakonom propisane procedure i eventualne parcelacije, cijele katastarske čestice, bez obzira na njihovu veličinu i oblik.Valja istaknuti da je tek 2018. godine, nakon niza dopisa od strane Grada, izvršena parcelacija predmetnih nekretnina i utvrđen stvarni pojas inundacije nakon čega je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ukinulo status javnog vodnog dobra onim česticama koje su nakon parcelacije ostale izvan inundacijskog pojasa i stvarno zaista ne predstavljaju javno vodno dobro, čime se u potpunosti gubi osnova Republike Hrvatske za vlasništvom nad istima. Grad se dopisima obratio Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, kao i Hrvatskim vodama po pitanju obeštećenja, međutim očitovanja koja smo od istih zaprimili daju različita tumačenja. U ovom trenutku Grad nastavlja sa zahtjevima prema državi kojima tražimo povrat nekretnina koje ne predstavljaju javno vodno dobro ili obeštećenje za iste, navode u svom dopisu SBplus-u iz gradske uprave Grada Slavonskog Broda.

Vlade RH je brojnim gradovima i općinama darovala zemljišta za izgradnju poduzetničkih zona

Ministar državne imovine Goran Marić je 6. veljače 2019. godine, jedan dan prije sjednice Vlade na kojoj je donijeta odluka o prodaji 85 hektara zemljišta za 36,5 mil. kn u Slavonskom Brodu, potpisao Ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju poduzetničke zone Maljen u Općini Brinje (Ličko-senjska županija) ukupne površine  282.872 četvorna metra (28 hektara) vrijednih 20,5 milijuna kn.

Evo još nekoliko primjera darovanja državnih zemljišta (ostale nekretnine nećemo ni spominjati) jedinicama lokalne uprave i samouprave:


Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Leonardo

Leonardo

Komentirano: 15.3.2019. | 0:10

1

Dosta je poklona država dala državnim prčijama. Javni natječaj, tko da vise para njegovo i dovodjenja.
Taubek

Taubek

Komentirano: 14.3.2019. | 7:26

2

Ni ne treba nam...rastao korov sada ili kad grad zemljiste pripremi za poduzetnicku zonu isto nam je...svakako predmetno podrucje kad ulazis u grad izgleda kao da ulazis u neku vukojebinu a ne u grad od 56.000 stanovnika ili manje.
Ripko

Ripko

Komentirano: 14.3.2019. | 7:19

3

A zašto bi i dala? Da lokalni šerifi daju budi pošto svojim jaranima rođacima itd itd

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za 85 hektara zemljišta u Brodu ponuđeno 36,6 milijuna kuna

Pristigla jedna ponuda

Za 85 hektara zemljišta u Brodu ponuđeno 36,6 milijuna kuna

19.3.2019. | 22:25
Hoće li navedeno zemljište biti ubrzo stavljeno u funkciju izgradnje proizvodno-poslovnih kapaciteta koji će generirati veće zapošljavanje, ili u funkciju mešetarenja i kreditnih opterećivanja nekretnina u Slavonskom Brodu za poslove u drugim dijelovima Hrvatske ili svijeta?
Hoće li navedeno zemljište biti ubrzo stavljeno u funkciju izgradnje proizvodno-poslovnih kapaciteta koji će generirati veće zapošljavanje, ili u funkciju mešetarenja i kreditnih opterećivanja nekretnina u Slavonskom Brodu za poslove u drugim dijelovima Hrvatske ili svijeta?
SBplus.hr, Slavonski Brod : Evo koji je najveći  projekt energetske obnove u županiji

Župan sa suradnicima u obilasku

Evo koji je najveći projekt energetske obnove u županiji

19.3.2019. | 20:00
Sredstva koja se uštede zahvaljujući većoj energetskoj učinkovitosti zgrada pa samim tim i smanjenoj potrošnji energenta, moći će se uložiti u nabavku pomagala, uređaja, edukaciju i sve ono što će doprinijeti kvalitetnijem radu.
Sredstva koja se uštede zahvaljujući većoj energetskoj učinkovitosti zgrada pa samim tim i smanjenoj potrošnji energenta, moći će se uložiti u nabavku pomagala, uređaja, edukaciju i sve ono što će doprinijeti kvalitetnijem radu.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uskrsnica za umirovljenike

Prijave su u tijeku

Uskrsnica za umirovljenike

19.3.2019. | 19:00
U tijeku je podnošenje prijava za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima. Evo tko i pod kojim uvjetima 'uskrsnicu' može dobiti.
U tijeku je podnošenje prijava za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima. Evo tko i pod kojim uvjetima 'uskrsnicu' može dobiti.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sretan sam što mladima pokazujem da se snovi mogu ostvariti

Mandžo sa svojim Brođanima:

Sretan sam što mladima pokazujem da se snovi mogu ostvariti

19.3.2019. | 14:45
Mario Mandžukić na slavonskobrodskom je korzu i danas uspio okupiti veliki broj obožavatelja za koje je imao nevjerojatno puno strpljenja. Kratko se obrativši medijima, ostatak je vremena proveo u druženju s građanima, potpisivanju autograma i fotografiranju. Prilikom otkrivanja
Mario Mandžukić na slavonskobrodskom je korzu i danas uspio okupiti veliki broj obožavatelja za koje je imao nevjerojatno puno strpljenja. Kratko se obrativši medijima, ostatak je vremena proveo u druženju s građanima, potpisivanju autograma i fotografiranju. Prilikom otkrivanja
SBplus.hr, Slavonski Brod : Dubravko Galović ignorira Ivana Rakitića?

Priznanja Mandžukiću i Oliću

Dubravko Galović ignorira Ivana Rakitića?

18.3.2019. | 21:00
Uz sva dosadašnja, ovo neće biti i jedino priznanje koje su hrvatski nogometni reprezentativci dobili. Naime, na sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije 'pao' je prijedlog da se dvojici od njih iskaže zahvalnost za promicanje Slavonskog Broda i Brodsko-posavske u
Uz sva dosadašnja, ovo neće biti i jedino priznanje koje su hrvatski nogometni reprezentativci dobili. Naime, na sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije 'pao' je prijedlog da se dvojici od njih iskaže zahvalnost za promicanje Slavonskog Broda i Brodsko-posavske u
SBplus.hr, Slavonski Brod : Predstavljen i turistički potencijal brodsko-posavskog kraja

PLACE2GO

Predstavljen i turistički potencijal brodsko-posavskog kraja

18.3.2019. | 17:00
Evidentan je veliki interes od strane posjetitelja i agencija za mogućnosti bicikliranja te za mogućnosti smještaja uz biciklističke rute s kojima raspolažemo zahvaljujući realizaciji projekta Slavonia Bike.
Evidentan je veliki interes od strane posjetitelja i agencija za mogućnosti bicikliranja te za mogućnosti smještaja uz biciklističke rute s kojima raspolažemo zahvaljujući realizaciji projekta Slavonia Bike.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nastavak obnove Muzeja Brodskog Posavlja

Ministrica posjetila i Brodsku županiju

Nastavak obnove Muzeja Brodskog Posavlja

18.3.2019. | 16:20
"Zajednički sa županom, njegovim suradnicima i Knjižnicom u Slavonskom Brodu moramo vidjeti što možemo napraviti kako bismo uložili dodatna sredstva, bilo u sadašnju mrežu knjižnica, ali i u bibliobusnu službu."
"Zajednički sa županom, njegovim suradnicima i Knjižnicom u Slavonskom Brodu moramo vidjeti što možemo napraviti kako bismo uložili dodatna sredstva, bilo u sadašnju mrežu knjižnica, ali i u bibliobusnu službu."
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sveučilište je jamac zadržavanja mladih

Gradonačelnik Duspara pisao Plenkoviću:

Sveučilište je jamac zadržavanja mladih

18.3.2019. | 15:05
Gradonačelnik Mirko Duspara danas je uputio otvoreno pismo Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, Predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću te ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak kojim je izrazio duboku zabrinutost sporošću oko konačnog p
Gradonačelnik Mirko Duspara danas je uputio otvoreno pismo Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, Predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću te ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak kojim je izrazio duboku zabrinutost sporošću oko konačnog p
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Građane je ponekad moguće disciplinirati samo kaznama'

Poštivanje pravila nužno je 'potaknuti'

'Građane je ponekad moguće disciplinirati samo kaznama'

18.3.2019. | 9:15
Katrin sudjeluje u višegodišnjem istraživanju Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije koji, prateći istu skupinu Brođana, nastoji odgovoriti na pitanje - koji faktori iz okoline najviše utječu na njihovo zdravlje. O svemu tome, ali i o 'preodgoju' građana koji se prem
Katrin sudjeluje u višegodišnjem istraživanju Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije koji, prateći istu skupinu Brođana, nastoji odgovoriti na pitanje - koji faktori iz okoline najviše utječu na njihovo zdravlje. O svemu tome, ali i o 'preodgoju' građana koji se prem
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođanima Most na Svilaju 'nosi' čišći zrak

Smanjenjem gužvi do zdravlja

Brođanima Most na Svilaju 'nosi' čišći zrak

17.3.2019. | 16:25
Većina teretnog prometa s graničnog prijelaza Slavonski Brod-bosanski Brod bit će preusmjerena upravo na Svilaj, čime će doprinijeti manjem onečišćenju zraka. To je dodatna korist od ovoga mosta, jer autocesta sama po sebi se gradi sa svrhom da se na nju prebaci što veći dio tere
Većina teretnog prometa s graničnog prijelaza Slavonski Brod-bosanski Brod bit će preusmjerena upravo na Svilaj, čime će doprinijeti manjem onečišćenju zraka. To je dodatna korist od ovoga mosta, jer autocesta sama po sebi se gradi sa svrhom da se na nju prebaci što veći dio tere
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brodski maturanti još stignu na besplatne instrukcije

Zahuktavaju se pripreme za maturu

Brodski maturanti još stignu na besplatne instrukcije

15.3.2019. | 17:30
Najveću su pomoć ove godine maturanti trebali u pripremi za državni ispit iz Matematike, a za sve one koji još nisu sigurni u svoje znanje, preostala su još dva termina besplatnih priprema koje organizira Savjet mladih. Prijave nisu potrebne, dovoljna je dobra volja i spremnost n
Najveću su pomoć ove godine maturanti trebali u pripremi za državni ispit iz Matematike, a za sve one koji još nisu sigurni u svoje znanje, preostala su još dva termina besplatnih priprema koje organizira Savjet mladih. Prijave nisu potrebne, dovoljna je dobra volja i spremnost n
SBplus.hr, Slavonski Brod : Napreduju radovi na 5,7 milijuna kuna vrijednom projektu

Grad Slavonski Brod

Napreduju radovi na 5,7 milijuna kuna vrijednom projektu

15.3.2019. | 13:10
Slavonski Brod je jedini grad u Hrvatskoj koji je ponudio ovakav projekt mladim obiteljima kako bi im pomogao u rješavanju stambenog pitanja na za njih povoljniji način, a da su oni prepoznali njegovu vrijednost potvrđuje i podatak da su svi raspoloživi gradski stanovi u prve dvi
Slavonski Brod je jedini grad u Hrvatskoj koji je ponudio ovakav projekt mladim obiteljima kako bi im pomogao u rješavanju stambenog pitanja na za njih povoljniji način, a da su oni prepoznali njegovu vrijednost potvrđuje i podatak da su svi raspoloživi gradski stanovi u prve dvi
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ulaganja od oko jedne milijarde eura

Izgradimo Hrvatsku!

Ulaganja od oko jedne milijarde eura

15.3.2019. | 9:45
„Glavna poruka je da promjene dolaze jedino suradnjom i to na svim razinama – lokalnoj odnosno regionalnoj, nacionalnoj i europskoj."
„Glavna poruka je da promjene dolaze jedino suradnjom i to na svim razinama – lokalnoj odnosno regionalnoj, nacionalnoj i europskoj."
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nedostaje li liječničkih timova u Domu zdravlja?

Prošla godina bila je puna problema

Nedostaje li liječničkih timova u Domu zdravlja?

15.3.2019. | 9:15
Prema posljednjim podatcima problem ljudskih resursa posebno je bio izražen u Domu zdravlja u Slavonskom Brodu, ali i u novogradiškom. Dom zdravlja u Slavonskom Brodu imao je, rečeno je, pet nepopunjenih ambulanti što znači da je deset popunjeno sa skraćenim radnim vremenom što s
Prema posljednjim podatcima problem ljudskih resursa posebno je bio izražen u Domu zdravlja u Slavonskom Brodu, ali i u novogradiškom. Dom zdravlja u Slavonskom Brodu imao je, rečeno je, pet nepopunjenih ambulanti što znači da je deset popunjeno sa skraćenim radnim vremenom što s
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nakon 'loptanja' s temom 'molitelji', Valenta podnio prijavu

Hoće li Policija imati 'konačnu riječ'?

Nakon 'loptanja' s temom 'molitelji', Valenta podnio prijavu

14.3.2019. | 16:00
S obzirom na to da se nitko nije ozbiljno prihvatio problema slavonskobrodskih molitelja koji danima stoje na ulazu u Bolnicu, sada će o njihovoj 'sudbini', htjela to-ne htjela, nakon zaprimanja prekršajne prijave, odlučiti Policijska uprava brodsko-posavska. Koliko je tema osjet
S obzirom na to da se nitko nije ozbiljno prihvatio problema slavonskobrodskih molitelja koji danima stoje na ulazu u Bolnicu, sada će o njihovoj 'sudbini', htjela to-ne htjela, nakon zaprimanja prekršajne prijave, odlučiti Policijska uprava brodsko-posavska. Koliko je tema osjet