Politika : Uprava/Samouprava

14.3.2019. u 6:50
Prikaza: 1033
|
Autor: DZ/SBplus

Za izgradnju poduzetničke zone

Od 1993. Vlada nije Gradu darovala ni jedan metar zemljišta

Slavonski Brod : Od 1993. Vlada nije Gradu darovala ni jedan metar zemljišta(Foto: DZ)

Vlada RH ne samo da nije darovala niti jedan kvadratni metar zemljišta za potrebe formiranja poduzetničke zone u Slavonskom Brodu već nije niti obeštetila Grad za oduzeto zemljište u Luci Brod.

SLAVONSKI BROD - Vlada Republike Hrvatske je 7. veljače 2019. godine, na svojoj 142. sjednici, donijela Odluku o pokretanju postupka prodaje nekretnina u Slavonskom Brodu (k.o. Brodski Varoš) ukupne površine 856.854 četvorna metra (85 hektara) s početnom cijenom od 36.500.000,00 kn. Odlučeno je kako će se navedene nekretnine prodati javnim prikupljanjem ponuda, o čemu će se objaviti oglas u jednom od visoko tiražnih dnevnih listova.

Nakon informacije da je Vlada donijela odluku o prodaji 85 hektara zemljišta, Grad Slavonski Brod je 12. veljače objavio informaciju kako je gradonačelnik Mirko Duspara uputio dopis predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću i ministru državne imovine Goranu Mariću, zamolivši ih da prilikom prodaje ovog zemljišta osiguraju gospodarski razvoj Slavonskog Broda.

Što je gradonačelnik Duspara pisao predsjedniku Vlade Plenkoviću?

 - Budući da Grad zbog svog geografskog položaja nema mogućnosti daljnjeg industrijsko-geografskog širenja obzirom na položaj rijeke Save te već postojećih poslovnih zona susjednih općina sa istočne strane Grada te da Grad zbog vlastite financijske situacije nije u mogućnosti stjecanja dodatnih površina i infrastrukture za razvitak industrijske proizvodnje, očuvanje gospodarske funkcije predmetnih Nekretnina još je važnije za povećanje zaposlenih kako u samom Gradu tako i u regiji koja je posebno pogođena iseljavanjem radno sposobnih, mladih ljudi. Napominjemo kako je Grad, obzirom na značaj i važnost Nekretnina, već prethodno uputio Ministarstvu državne imovine odnosno njegovom predniku Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom zahtjev za zamjenom za nekretnine na području Luke Slavonski Brod, a kojem zahtjevu nikada nije udovoljeno niti je Grad za isti ikada bio obeštećen te je potom istom uputio i zahtjev za darovanje nekretnine Gradu koji također nikada nije bio realiziran, iako je Vlada Republike Hrvatske drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pružala potrebnu državnu zaštitu te prihvatila njihove zahtjeve za darovanjem nekretnina koje su za njih bile od gospodarske ili socijalne važnosti.

"Grad je već prethodno uputio Ministarstvu državne imovine, odnosno njegovom predniku Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, zahtjev za zamjenom za nekretnine na području Luke Slavonski Brod, a kojem zahtjevu nikada nije udovoljeno niti je Grad za isti ikada bio obeštećen te je potom istom uputio i zahtjev za darovanje nekretnine Gradu koji također nikada nije bio realiziran."

- Želimo istaknuti kako je sasvim nespomo da je u predmetnom slučaju riječ o nekretninama koje su u vlasništvu Republike Hrvatske te kojima kao takvima Vlada Republike Hrvatske ima punopravno pravo raspolaganja sukladno čl. 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske te sukladno čl. 39. Zakona o upravljanju državnom imovinom kojim je određeno da se nekretninama u vlasništvu RH može raspolagati javnim natječajem ili neposrednom pogodbom. Međutim, napominjemo kako smo stava da Grad ima, sukladno čl. 3. Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu RH (NN 95/18) kojim je propisano da se nekretnine u vlasništvu RH mogu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave darovati u svrhu ostvarenja projekata koji su od osobitog značenja za gospodarski razvoj, poput izgradnje poduzetničkih zona te realizacije strateških investicijskih projekata od šireg značaja za RH i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te koji su kao takvi utvrđeni od strane nadležnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, potpuno pravno utemeljeni legitimni interes za stjecanje predmetnih Nekretnina, a sve iz razloga gospodarske, prometne i poslovne važnosti koju Nekretnine imaju za Grad.

- Kao što je već ranije navedeno, predmetne Nekretnine zbog svoje veličine, zemljopisnog položaja, blizine gospodarske i prometne infrastrukture imaju značajan strateško-proizvodni potencijal za izgradnju proizvodnih pogona te razvitak poduzetničke zone uz stvaranje novih radnih mjesta te poticanje zapošljavanja, što je upravo legitimna pravna osnova za darovanje sukladno prethodno navedenoj Uredbi.

- Slijedom svega prethodno navedenog, ovim putem ljubazno molimo da se prilikom provedbe javnog natječaja prodaje Nekretnina, u vidu raskidnih klauzula ili drugih jamstava, osigura da budući vlasnik Nekretnina iste koristi na način da se ostvari njezin gospodarski potencijal te potakne razvoj industrijske proizvodnje i stvaranje novih radnih mjesta, što bi bilo od obostranog kako lokalnog tako i državnog interesa.

Ministarstvo državne imovine raspisalo natječaj 16. veljače, bez raskidne klauzule

Ministarstvo državne imovine objavilo je u Jutarnjem listu 16. veljače javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Slavonskom Brodu. Ministarstvo nije poslušalo gradonačelnika Dusparu i u natječaj nije ugradilo raskidnu kaluzulu niti bilo kakve druge uvjete i jamstva koja osiguravaju ostvarivanje gospodarskog potencijala grada Slavonskog Broda.

Nekretnina je označena kao zk.č.br. 2321, površine 122.893 m2 , zk.č.br. 2322, površine 211.311 m2 , zk.č.br. 2323, površine 193.068 m2 , zk.č.br. 2324, površine 174.026 m2 i zk.č.br. 2325, površine 155.556 m2 , ukupne površine 856.854 m2 , sve upisane u z.k.ul. 5751, k.o. Brodski Varoš, Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod.
  • Prema PPUG Slavonski Brod i UPU Proizvodno - poslovne zone „Jelas” - gospodarska - proizvodno - poslovna zona Zapad, zemljište se nalazi unutar zone poslovno - proizvodne namjene.
  • Obilježja zemljišta: Pristup nekretnini - dobar, Prometna povezanost - vrlo dobra, Parkiranje - dobro
  • Rok za podnošenje ponuda je 18. ožujka 2019. do 10 sati. Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "Viđeno - kupljeno”


Jedno od danas najvećih i najatraktivnijih građevinskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ide na prodaju, putem istoga natječaja, pod jednakim uvjetima kao i građevinsko zemljište od 1.050. m2 u Općini Punitovci ili građevinsko zemljište u Općini Polača od 600 m2. 

Od 1993. do danas, Vlada RH nije darovala Gradu niti jedan kvadratni metar zemljišta za izgradnju poduzetničke zone

Provjerili smo u gradskoj upravi Grada Slavonskog Broda koliko je od 1993. godine Grad Slavonski Brod dobio na poklon nekretnina (poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta, zgrada, vojarni…) od Republike Hrvatske, koje su to nekretnine  te u koju svrhu su darovane? Naglasak je bio na zemljištima za potrebe formiranja gospodarskih zona.

- Prema Odluci Ministarstva obrane Klasa: 371-01/93-03-26, Urbroj: 512-25-05-93-16 od 28. rujna 1993. godine odobreno je ustupanje Vojarne „Tvrđava" sa zgradama i objektima gradu Slavonskom Brodu, a sastojalo se od k.č.br. 2415/1, 2415/6 i 2415/7, sve k.o. Slavonski Brod. U naravi navedene nekretnine danas predstavljaju spomenik nulte kategorije i znamenitost Slavonskog Broda, odnosno Tvrđavu Brod, piše u odgovoru Grada na upit SBplus-a. 

Dakle prema informaciji koju smo dobili iz gradske uprave, Vlada Republike Hrvatske nije Gradu Slavonskom Brodu darovala niti jedan kvadratni metar zemljišta za potrebe izgradnje poduzetničkie zone na području Grada Slavonskog Broda.

Vlada RH ne samo da nije darovala niti jedan kvadratni metar zemljišta za potrebe formiranja poduzetničke zone u Slavonskom Brodu već, prema riječima gradske uprave, nije niti obeštetila Grad za oduzeto zemljište u Luci Brod.

Pravni temelj za obeštećenje Grada za oduzeto zemljište u Luci Brod

- Uredbom Vlade Republike Hrvatske o određivanju lučkog područja Luke Slavonski Brod od 8. svibnja 2003. godine u lučko područje određene su i nekretnine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda ukupne površine 48.820 m². Odlukom Vlade iz 2006. godine predviđen je prijenos nekretnina iz k.o. Gromačnik, ukupne površine 119.978 m² na Grad Slavonski Brod u ime naknade za nekretnine određene za potrebe Luke Brod.Navedene nekretnine ipak nisu dodijeljene Gradu nego ih je Republika Hrvatska darovala Općini Sibinj za izgradnju poslovne zone, a Grad Slavonski Brod se od tada obraćao nadležnim institucijama sa zamolbama za dodjelom zemljišta.

"Grad se dopisima obratio Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, kao i Hrvatskim vodama po pitanju obeštećenja, međutim očitovanja koja smo od istih zaprimili daju različita tumačenja."

- Zanimljivo je za napomenuti da su općine Klakar i Gornja Vrba za oduzeta zemljišta za područje Luke Brod obeštećene, temeljem Ugovora sklopljenog 29. ožujka 2006. godine, odnosno dobile su zamjenska zemljišta, dok Grad Slavonski Brod nikada nije zaprimio niti naknadu niti zamjensko zemljište, čime je doveden u nejednak položaj u odnosu na općine. Unatoč dopisima Grada, nikada nije izvršena zamjena nekretnina, nego su predmetne čestice na području Luke Brod Gradu oduzete 2011. godine  temeljem Potvrda Hrvatskih voda kojima se iste proglašavaju javnim vodnim dobrom. Međutim, Zakon o vodama propisuje da vanjsku granicu uređenog i neuređenog inundacijskog područja utvrđuje Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo na prijedlog Hrvatskih voda i da se granice inundacijskog područja ucrtavaju u katastarske planove i planove prostornog uređenja.

- Činjenica je da granice inundacijskog područja za čestice koje su oduzete Gradu nisu bile određene, niti označene u prostornim planovima i da su se iste proizvoljno određivale potvrdama Hrvatskih voda, proglašavajući tako javnim vodnim dobrom, mimo Zakonom propisane procedure i eventualne parcelacije, cijele katastarske čestice, bez obzira na njihovu veličinu i oblik.Valja istaknuti da je tek 2018. godine, nakon niza dopisa od strane Grada, izvršena parcelacija predmetnih nekretnina i utvrđen stvarni pojas inundacije nakon čega je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ukinulo status javnog vodnog dobra onim česticama koje su nakon parcelacije ostale izvan inundacijskog pojasa i stvarno zaista ne predstavljaju javno vodno dobro, čime se u potpunosti gubi osnova Republike Hrvatske za vlasništvom nad istima. Grad se dopisima obratio Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, kao i Hrvatskim vodama po pitanju obeštećenja, međutim očitovanja koja smo od istih zaprimili daju različita tumačenja. U ovom trenutku Grad nastavlja sa zahtjevima prema državi kojima tražimo povrat nekretnina koje ne predstavljaju javno vodno dobro ili obeštećenje za iste, navode u svom dopisu SBplus-u iz gradske uprave Grada Slavonskog Broda.

Vlade RH je brojnim gradovima i općinama darovala zemljišta za izgradnju poduzetničkih zona

Ministar državne imovine Goran Marić je 6. veljače 2019. godine, jedan dan prije sjednice Vlade na kojoj je donijeta odluka o prodaji 85 hektara zemljišta za 36,5 mil. kn u Slavonskom Brodu, potpisao Ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju poduzetničke zone Maljen u Općini Brinje (Ličko-senjska županija) ukupne površine  282.872 četvorna metra (28 hektara) vrijednih 20,5 milijuna kn.

Evo još nekoliko primjera darovanja državnih zemljišta (ostale nekretnine nećemo ni spominjati) jedinicama lokalne uprave i samouprave:


Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Leonardo

Leonardo

Komentirano: 15.3.2019. | 0:10

1

Dosta je poklona država dala državnim prčijama. Javni natječaj, tko da vise para njegovo i dovodjenja.
Taubek

Taubek

Komentirano: 14.3.2019. | 7:26

2

Ni ne treba nam...rastao korov sada ili kad grad zemljiste pripremi za poduzetnicku zonu isto nam je...svakako predmetno podrucje kad ulazis u grad izgleda kao da ulazis u neku vukojebinu a ne u grad od 56.000 stanovnika ili manje.
Ripko

Ripko

Komentirano: 14.3.2019. | 7:19

3

A zašto bi i dala? Da lokalni šerifi daju budi pošto svojim jaranima rođacima itd itd

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kudrjašov: Dokazali smo da možemo naći kompromis

Kreće plinofikacija Rafinerije

Kudrjašov: Dokazali smo da možemo naći kompromis

25.5.2019. | 16:15
- Prije dvije godine nismo vjerovali kako ćemo uspjeti realizirati ovu ideju, ali današnji događaj dokaz je da možemo raditi brzo i naći kompromis - poručio je Kudrjašov. Odnosi li se taj kompromis na činjenicu da će "nakon isteka roka Ugovora, Rafinerija nafte Brod imati pravo o
- Prije dvije godine nismo vjerovali kako ćemo uspjeti realizirati ovu ideju, ali današnji događaj dokaz je da možemo raditi brzo i naći kompromis - poručio je Kudrjašov. Odnosi li se taj kompromis na činjenicu da će "nakon isteka roka Ugovora, Rafinerija nafte Brod imati pravo o
SBplus.hr, Slavonski Brod : U Gradskoj upravi traže tri radnika

Prilika za nezaposlene

U Gradskoj upravi traže tri radnika

23.5.2019. | 10:00
Radni odnos s onima koji zadovolje bit će zasnovan na neodređeno vrijeme. Evo koji su uvjeti za kandidate.
Radni odnos s onima koji zadovolje bit će zasnovan na neodređeno vrijeme. Evo koji su uvjeti za kandidate.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za studente koji žele raditi preko ljeta, ali i uživati

Grad nudi poslovnu priliku

Za studente koji žele raditi preko ljeta, ali i uživati

22.5.2019. | 15:20
Tijekom godine studentski rasporedi zatrpani su odlascima na predavanja, pisanjem seminara, učenjem i drugim obavezama pa često nemaju vremena raditi. Stoga im sezonski poslovi omogućavaju osvježenje budžeta, za koji ovaj puta ne moraju odlaziti na Jadran.
Tijekom godine studentski rasporedi zatrpani su odlascima na predavanja, pisanjem seminara, učenjem i drugim obavezama pa često nemaju vremena raditi. Stoga im sezonski poslovi omogućavaju osvježenje budžeta, za koji ovaj puta ne moraju odlaziti na Jadran.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Započela izgradnja sportske dvorane prilagođene i invalidima

U Osnovnoj školi "Bogoslav Šulek"

Započela izgradnja sportske dvorane prilagođene i invalidima

21.5.2019. | 13:00
U sklopu sanitarija za posjetitelje predviđeni su pristupačni sanitarni čvorovi za invalide. Također, uz glavni ulaz u dvoranu te uz pomoćni ulaz za učenike predviđena je i rampa za invalide.
U sklopu sanitarija za posjetitelje predviđeni su pristupačni sanitarni čvorovi za invalide. Također, uz glavni ulaz u dvoranu te uz pomoćni ulaz za učenike predviđena je i rampa za invalide.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li radovi na istočnoj tribini biti gotovi u roku?

Projekt vrijedan 8,4 milijuna kuna

Hoće li radovi na istočnoj tribini biti gotovi u roku?

21.5.2019. | 12:30
Izabrani izvođač radova za 8,4 milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje istočne tribine Stadiona kraj Save je tvrtka Hidromont industrijska montaža d.o.o. Slavonski Brod, a rok za dovršetak radova iznosi šest mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. No hoće li radnici uspjeti p
Izabrani izvođač radova za 8,4 milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje istočne tribine Stadiona kraj Save je tvrtka Hidromont industrijska montaža d.o.o. Slavonski Brod, a rok za dovršetak radova iznosi šest mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. No hoće li radnici uspjeti p
SBplus.hr, Slavonski Brod : Napreduju radovi na 13,5 milijuna kuna vrijednim projektima

Dobra vijest

Napreduju radovi na 13,5 milijuna kuna vrijednim projektima

21.5.2019. | 10:30
Na priloženim fotografijama možete vidjeti dokle su stigli radovi na izgradnji objekata čija je ukupna vrijednost 13,5 milijuna kuna.
Na priloženim fotografijama možete vidjeti dokle su stigli radovi na izgradnji objekata čija je ukupna vrijednost 13,5 milijuna kuna.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Evo koja područja grada će biti obuhvaćena deratizacijom

Ovaj tjedan nastavljaju posao

Evo koja područja grada će biti obuhvaćena deratizacijom

20.5.2019. | 9:30
U Slavonskom Brodu ove godine deratizacija je obavljana kroz četiri tjedna, a bit će nastavljena i u ovome. Evo rasporeda po naseljima i ulicama kako će biti obavljana:
U Slavonskom Brodu ove godine deratizacija je obavljana kroz četiri tjedna, a bit će nastavljena i u ovome. Evo rasporeda po naseljima i ulicama kako će biti obavljana:
SBplus.hr, Slavonski Brod : Grad objavio novi natječaj za gradnju mjesnog doma Kolonija

Projekt vrijedan 5,3 mil. kn

Grad objavio novi natječaj za gradnju mjesnog doma Kolonija

19.5.2019. | 12:00
Gradonačelnik Duspara je 18. travnja donio odluku o poništenju javne nabave za izgradnju mjesnog doma Kolonija jer jedina pristigla ponuda nije bila u skladu s dokumentacijom o nabavi te je prelazila planirana sredstva.
Gradonačelnik Duspara je 18. travnja donio odluku o poništenju javne nabave za izgradnju mjesnog doma Kolonija jer jedina pristigla ponuda nije bila u skladu s dokumentacijom o nabavi te je prelazila planirana sredstva.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako sami sačuvati zdravlje od utjecaja lebdećih čestica?

Stručnjaci pojašnjavaju

Kako sami sačuvati zdravlje od utjecaja lebdećih čestica?

17.5.2019. | 23:00
Evo kako i na koji način lebdeće čestice mogu utjecati na zdravlje ljudi, te kako i na koji način i sami možemo sačuvati svoje zdravlje.
Evo kako i na koji način lebdeće čestice mogu utjecati na zdravlje ljudi, te kako i na koji način i sami možemo sačuvati svoje zdravlje.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pjesma i ples mališana odjekivali su i ove godine Korzom

Volim Brod

Pjesma i ples mališana odjekivali su i ove godine Korzom

16.5.2019. | 20:40
Igra, pjesma, ples i smijeh odjekivali su Korzom kao najljepši dar koji jedan grad može dobiti za svoj rođendan. Pogledajte kako su mališani darivali svoj grad i sugrađane.
Igra, pjesma, ples i smijeh odjekivali su Korzom kao najljepši dar koji jedan grad može dobiti za svoj rođendan. Pogledajte kako su mališani darivali svoj grad i sugrađane.
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Ne postoje veliki i mali, svaki pojedinac jednako je važan'

Oni su grad učinili boljim i ljepšim

'Ne postoje veliki i mali, svaki pojedinac jednako je važan'

16.5.2019. | 14:30
'Liječnik koji spašava ljudske živote, odgojiteljica koja usađuje prva znanja našoj djeci, sportaš koji svojim rezultatima upisuje ime našeg grada u stranice povijesti te prenosi ljubav prema sportu na nove generacije, volonter koji nesebičnim trudom i zalaganjem pomaže drugima u
'Liječnik koji spašava ljudske živote, odgojiteljica koja usađuje prva znanja našoj djeci, sportaš koji svojim rezultatima upisuje ime našeg grada u stranice povijesti te prenosi ljubav prema sportu na nove generacije, volonter koji nesebičnim trudom i zalaganjem pomaže drugima u
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Mladi su naša budućnost i u njih moramo ulagati'

Gradonačelnik Mirko Duspara:

'Mladi su naša budućnost i u njih moramo ulagati'

16.5.2019. | 8:00
Povodom Dana grada Slavonskog Broda čitateljima donosimo razgovor s gradonačelnikom Mirkom Dusparom o dosadašnjem radu ali i planovima za budućnost.
Povodom Dana grada Slavonskog Broda čitateljima donosimo razgovor s gradonačelnikom Mirkom Dusparom o dosadašnjem radu ali i planovima za budućnost.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ivanjski krijes gorio i večeras

Velika foto galerija

Ivanjski krijes gorio i večeras

15.5.2019. | 21:00
U sklopu obilježavanja Dana grada gradonačelnik Mirko Duspara zapalio Ivanjski krijes.
U sklopu obilježavanja Dana grada gradonačelnik Mirko Duspara zapalio Ivanjski krijes.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Poslovni anđeli stižu i u Slavonski Brod

Razvojna agencija pomaže poduzetnicima

Poslovni anđeli stižu i u Slavonski Brod

15.5.2019. | 9:40
Hrvoje Prpić, osnivač HGspota i CRANE-a, partner u Trilleniumu - futurističkom 3D web mailu te investitor u još nekoliko projekata stiže u Slavonski Brod kako bi poduzetnicima i 'biznis-početnicima', pokazao kako ima onih koji su spremni pomoći im i dati krila njihovim idejama.
Hrvoje Prpić, osnivač HGspota i CRANE-a, partner u Trilleniumu - futurističkom 3D web mailu te investitor u još nekoliko projekata stiže u Slavonski Brod kako bi poduzetnicima i 'biznis-početnicima', pokazao kako ima onih koji su spremni pomoći im i dati krila njihovim idejama.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Radio sam 24 godine za 6300 kn. Ovdje imam 3000 eura

Magistar iz Broda otišao u Njemačku:

Radio sam 24 godine za 6300 kn. Ovdje imam 3000 eura

14.5.2019. | 22:18
"Bio sam godinama potplaćen za svoj rad. Zvanje magistra sestrinstva nije mi se priznavalo, radio sam kao prvostupnik i tako sam bio plaćen. S druge strane, ostajao sam besplatno raditi do 23 sata navečer", priča magistar sestrinstva koji je iz brodske Opće bolnice otišao u Njema
"Bio sam godinama potplaćen za svoj rad. Zvanje magistra sestrinstva nije mi se priznavalo, radio sam kao prvostupnik i tako sam bio plaćen. S druge strane, ostajao sam besplatno raditi do 23 sata navečer", priča magistar sestrinstva koji je iz brodske Opće bolnice otišao u Njema